Home Landelijke radio Programmaraden niet eens met kritiek van kabelaars

Programmaraden niet eens met kritiek van kabelaars

Het landelijk steunpunt voor programmaraden, kabelraden.nl, kan zich niet vinden in de uitkomsten van het onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Kabelbedrijven. NLkabel liet onderzoeken in hoeverre programmaraden het door de overheid opgestelde modelreglement volgen. Programmaraden geven bindend advies voor het basispakket en doen vrijblijvende suggesties voor het standaardpakket van radio- en televisiezenders. NLkabel stelt dat slechts acht van de in totaal 58 programmaraden het reglement volgen. Acht andere programmaraden volgen eigen regels en procedures. Van de overige 42 raden is geen reglement bekend; 30 geven op hun site geen informatie over te volgen procedures – 12 programmaraden beschikken niet eens over een website.

Het is volgens NLKabel dus "ondoorzichtigheid troef bij programmaraden". Uit het onderzoek blijkt dat de programmaraden, op basis van willekeurige procedures met uiteenlopende en onheldere criteria, tot wisselende adviezen komen. “Zo komt het begrip pluriformiteit in bijna de helft van de adviezen niet of nauwelijks voor, terwijl dit als expliciete taak wordt gesteld in de Mediawet”, aldus NLkabel.

Volgens kabelraden.nl leveren de programmaraden wel een zinvolle bijdrage bij het bepalen van het jaarlijkse kijk- en luisteraanbod. "Programmaraden hebben, zoals de huidige Mediawet voorschrijft, de opdracht om een advies uit te brengen over een pluriform pakket voor hun eigen regio", zegt Marieke Pette, directeur van kabelraden.nl. "De wetgever heeft daarbij bewust gekozen voor regionale verschillen, door sterk de nadruk te leggen op binding met de eigen bevolking en samenstelling door verschillende gemeenten. De eigen (financiële) mogelijkheden blijken helaas daarbij soms een beperking te zijn. Maar binnen die geboden mogelijkheden hebben programmaraden de laatste jaren getoond  wel degelijk te luisteren naar de mening van kijkers en luisteraars."

NLkabel pleit voor een “vorm van consumenteninvloed op basis van consumentenvoorkeuren” en stelt dat zoiets ook het plan was.

Kabelraden.nl stelt dat uit gegevens van kabelraden.nl blijkt dat vrijwel alle programmaraden een reglement hanteren. "Onderdeel van het genoemde kwaliteitsproject is inderdaad om deze procedures beter bekend te maken via de website. Slechts drie programmaraden beschikken niet over een website, de andere hebben dit soms via hun kabelexploitant geregeld."