Home Landelijke radio Provincies zijn klaar om regionale omroepen te financieren

Provincies zijn klaar om regionale omroepen te financieren

De provincies zijn klaar voor de financiering van de regionale omroepen in Nederland. De nieuwe Mediawet die nu klaar ligt voor behandeling in de Tweede Kamer biedt daarvoor voldoende ruimte. Met die boodschap reageerden provinciebestuurders tijdens het landelijke symposium over de regionale omroepen dat op 14 november in het Utrechtse Provinciehuis werd georganiseerd.

Gedeputeerde Jan van Bergen, portefeuillehouder media van de provincie Utrecht en gastheer tijdens deze bijeenkomst, benadrukte dat een “wettelijke stok achter de deur” niet gewenst is en volledig overbodig. “Afgesproken is al dat alle provincies garant staan om de uitgaven voor de regionale omroepen op het kostenniveau van 2001 te handhaven. Verder zijn er in de wet voldoende waarborgen, gericht op de onafhankelijkheid van de regionale nieuwsredacties. Kortom: er is geen enkele grond dat we onze zorgplicht niet zullen nakomen.”

Van Bergen werd daarin gesteund door onder andere zijn collega-gedeputeerde uit Groningen, Hans Gerritsen. Hij toonde zich verbaasd over de suggesties van woordvoerders van de D66- en CDA-fracties in de Tweede Kamer, die tijdens het landelijke symposium hun voorkeur ervoor uitspraken het geld (dat nu door het rijk in het Provinciefonds wordt gestopt) voor de regionale omroepen te labelen. Op die manier zou misbruik voorkomen worden. Gerritsen wees erop dat veel provincies uit eigen middelen de afgelopen jaren juist een extra investering hebben gedaan, zodat daarmee de kwaliteit van de regionale omroeporganisaties kan worden bevorderd. Deze bijdragen leveren nu zichtbare resultaten op. Van Bergen over deze kwestie: “De Tweede Kamerleden raken bij mij dan een open zenuw. Het idee alleen al dat je het geld moet oormerken, getuigt van een misplaatst gevoel van wantrouwen. De praktijk is nu al dat we ons sterk maken voor een gezond en onafhankelijk mediabedrijf in onze provincies.”

De suggestie van de woordvoerders van D66 en CDA werd tijdens het landelijk omroepsymposium met gemengde gevoelens ontvangen. Zo werd erop gewezen dat hun bijzondere aandacht voor de positie van de regionale omroepen zich slecht verhield met de bezuinigingen van €80 miljoen die nu door het Kabinet Balkenende worden doorgevoerd bij de landelijke omroepen. D66 en CDA zijn politiek medeverantwoordelijk voor deze omvangrijke kortingsoperatie.

De oproep van de provinciebestuurders werd ondersteund door directeurs van regionale omroepbedrijven. Directeur Paul van der Lugt (RTV Utrecht) gaf aan dat zijn voorkeur uitgaat naar een directe band met het provinciaal bestuur, mits sluitende afspraken worden gemaakt over de bestemming van het rijksgeld. Het alternatief zou zijn een subsidierelatie op grote afstand met een anoniem ministerie. Ook voor het programmabeleid verdient het de voorkeur om nauw aangesloten te zijn op de regio, aldus Van der Lugt.

Het Interprovinciaal Overleg onderstreept in een schriftelijke reactie aan de Tweede Kamer bovenstaande oproep en dringt bij het Parlement aan op een spoedige behandeling, gelet op de wenselijkheid om de nieuwe Mediawet per 1 januari in werking te laten treden.