Home Algemene Voorwaarden RadioFreak Awards

Algemene Voorwaarden RadioFreak Awards

RadioFreak Awards 2016

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkiezingen van binnen de verschillende categorieën van de RadioFreak Awards 2020.

De verkiezingen van de RadioFreak Awards worden georganiseerd door RadioFreak.nl, Stichting RF Mediaproducties, gevestigd te Lekkerkerk. Alle genomineerden en stemmers verklaren akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

1. Definities
a) Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden
b) Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt
c) Genomineerde: het bedrijf of de persoon waarop een stem kan worden uitgebracht; de deelnemer
d) Organisatie: RadioFreak.nl
e) Winnaar: het bedrijf of de persoon die conform de algemene voorwaarden een prijs wint
f) Internetsite: www.radiofreak.nl
g) Stemsites: www.radiofreak.nl/awards

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als genomineerde, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de internetsite en de stemsites voor de in punt 4 genoemde categorieën.

3. Deelname voor genomineerden
Iedere programmaleider/zendermanager van de landelijke radiostations in Nederland heeft per categorie één persoon of radiostation genomineerd. Maar: dat mochten geen mensen van zijn of haar eigen zender zijn. Nadat alle inzendingen van de zenderbazen binnen waren, is per categorie een top drie samengesteld met de meest genoemde namen.

4. Categorieën
Locaties of bedrijven kunnen genomineerd worden binnen de volgende categorieën:
– Beste nieuwslezer
– Beste nachtprogramma
– Beste audiovormgeving
– Beste verslaggever
– Beste marketing
– Beste sidekick

5. Prijzen
Binnen alle categorieën is er één award te winnen. Voor de stemmers zijn er ook prijzen te winnen. Die worden na het sluiten van de stemperiode middels loting verdeeld. Stemmer worden via de e-mail op de hoogte gebracht.

6. Stemprocedure
a) Per stemmer mag per categorie maximaal één stem worden uitgebracht op een genomineerde.
b) Er kan gestemd worden van 22 september tot en met 2 oktober 2020
c) Het stemmen geschiedt op de stemsite
d) Dubbele stemmen worden als ongeldig geteld
e) Op het opgegeven e-mailadres moet de stemmer zijn stem bevestigen

7. Technische aspecten
a) De internetsite en de stemsites mogen op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, dat data kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming door het bestuur van de organisatie.
b) Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite en/of de stemsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De organisatie verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.
c) Gebruikers van de internetsite en de stemsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via email veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.
d) De organisatie behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens stemmers of genomineerden gehouden zijn. Als dit wel het geval is, dan zal de organisatie een redelijke compensatie bieden door bijvoorbeeld de stemtermijn te verlengen.

8. Privacy en persoonsgegevens
De organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
De gegevens die nodig zijn om je stem uit te kunnen brengen, waaronder een e-mailadres, worden eigendom van de organisatie. Op grond van de wet kunt u de organisatie met redelijke tussenpozen vragen welke gegevens er over u bij de organisatie bekend zijn. De organisatie zal gegevens nimmer gebruiken ten behoeve van of doorverkopen aan derde partijen.

9. Aansprakelijkheid
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite en stemsite en/of het uitbrengen van een stem wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

10. Wijziging van de Algemene voorwaarden
De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite.

11. Slotbepaling
In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing. Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de RadioFreak Awards, de internetsite, de stemsite, het stemmen en/of de prijzen, neem dan contact op via e-mail.